REGULAMIN

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Poniższy regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego snowbrow.eu. Sklep internetowy www.snowbrow.eu prowadzony jest przez Hannę Bromka prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą: FUB Presto Hanna Bromka, NIP: 6181276742, REGON: 300638549, ul. Stawiszyńska 142A/1, 62-800 Kalisz
2. Kontakt ze Sklepem:
a) Adres Sprzedawcy: ul. Stawiszyńska 142A/1, 62-800 Kalisz
b) Adres e-mail Sprzedawcy: info@snowbrow.eu
c) Numer telefonu: +48 792464653
d) Numer rachunku bankowego Sprzedawcy: PKO BP
32102022120000580204359311

2. DEFINICJE

1. Regulamin – niniejszy zbiór regulacji organizujących zasady korzystania z Usług Sklepu przez Klientów.
2. Konsument – osoba fizyczna dokonująca umowy cywilnoprawnej za pośrednictwem Sklepu, niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
3. Klient – osoba fizyczna (w tym Konsument), która ukończyła co najmniej 13 lat (pod warunkiem, że uzyskała zgodę przedstawiciela ustawowego), osoba prawna oraz jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która korzysta z Usług świadczonych przez Sklep.
4. Sprzedawca – Hanna Bromka prowadząca działalność gospodarczą pod firmą: FUB Presto Hanna Bromka, NIP: 6181276742, REGON: 300638549, ul. Stawiszyńska 142A/1, 62-800 Kalisz.
5. Formularz Zamówienia – Usługa dostępna na stronie internetowej Sklepu, za pomocą której Klient może dokonać zakupu, w szczególności poprzez dodanie Towarów do Koszyka oraz określenie niektórych warunków Umowy Sprzedaży m.in. sposobu dostawy i płatności.
6. Koszyk – element Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta Towary oraz w którym Klient ma możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia, w tym ilości nabywanych Produktów.
7. Sklep – serwis internetowy, należący do Sprzedawcy, dostępny pod domeną: www.snowbrow.eu, za którego pośrednictwem Klient może zakupić od Sprzedawcy Towary.
8. Towar – rzecz ruchoma, będąca przedmiotem obrotu pomiędzy Sklepem i Klientem, którego warunki sprzedaży określa Formularz Zamówienia.
9. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów na odległość zawarta przez Klienta za pośrednictwem Sklepu, zwykle przez Formularz Zamówień.
10. Dzień roboczy – jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

3. KONTO

1. Do założenia konta niezbędne jest wypełnienie formularza kontaktowego z podaniem danych personalnych Klienta zgodnie z formularzem. Do każdego konta zostaje przydzielony indywidualny login oraz hasło. Założenie konta jest dobrowolne i nieobowiązkowe.
2. Istnieje możliwość dokonywania zakupów nie posiadając konta.
3. Plusem posiadania konta jest możliwość sprawdzenia historii zakupów, udział w konkursach, otrzymywanie newsletterów.

4. WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY SPRZEDAŻY

1. Istnieją dwie możliwości złożenia zamówienia w sklepie internetowym: a) założenie konta z loginem i hasłem, b) złożenie zamówienia bez konieczności zakładania konta. W obu przypadkach do złożenia zamówienia niezbędne jest wypełnienie formularza zamówienia.
2. Wypełnienie formularza zamówienia jednoznaczne jest z zawarciem przez Kupującego umowy sprzedaży i akceptacją regulaminu sklepu.
3. Podane na stronie ceny są cenami w polskich złotych i zawierają obowiązujący podatek VAT.
4. W podsumowaniu zamówienia widnieje informacja o łącznej cenie przedmiotu zamówienia oraz o kosztach dostawy. O wszelkich kosztach Klient jest informowany w trakcie wypełniania formularza zamówienia.
5. Sklep www.snowbrow.eu nie posiada innych ukrytych kosztów.
6. Po przyjęciu zamówienia Sprzedawca niezwłocznie poinformuje Klienta o przyjęciu zamówienia do realizacji. Potwierdzenie nastąpi poprzez przesłanie Klientowi wiadomości e-mail na adres poczty elektronicznej który został wpisany przez Klienta do formularza podczas składania zamówienia.
7. Wszystkie produkty w sklepie posiadają limitowaną ilość sztuk, zamówienia na nie będą realizowane według kolejności ich wpływania aż do wyczerpania się zapasów danego produktu.
8. Zamówienie zostaje zapisane w systemie sklepu internetowego jako dowód zawarcia umowy.
9. Podstawą procedury połączenia zamówienia jest wysłanie wiadomości mailowej na adres do kontaktu ze sklepem.
10.Zastrzegamy sobie prawo do odmowy połączenia kilku zamówień, (jeśli Klient nie zastosował się do procedury łączenia zamówień) oraz do odmowy anulowania zamówienia na życzenie klienta w przypadku gdy zamówienia mają status wysłanych i nadanych w naszym systemie.

5. WARUNKI PŁATNOŚCI.

1. Płatność przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy za pomocą Przelewy24.
2. Płatność przelewem tradycyjnym na rachunek bankowy Sprzedawcy.
3. Płatność przez PayPal na konto PayPal Sprzedawacy.

6. TERMIN PŁATNOŚCI:

1. W przypadku wyboru przez Klienta płatności przelewem, płatności elektronicznych albo płatności kartą płatniczą, Klient obowiązany jest do dokonania płatności w terminie 1 dni kalendarzowego (roboczego) od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży. Po przekroczeniu tego terminu umowa Sprzedaży zostaje zerwana z winy Klienta.
2. Korzystamy z Umownego prawa odstąpienia – czyli zastrzegamy (na podstawie art. 395 k.c), że obu stronom przysługuje odstąpienie od umowy, gdy druga ze stron nie wykonuje należycie warunków umowy w ustalonym terminie (np. nie odbiera rzeczy należącej do niego). W tej sytuacji sprzedawca powinien podać termin, w którym konsument powinien zapłacić zatowar. Gdy określony termin minie, a zapłata nie będzie dokonana, sprzedawca może złożyć oświadczenie od odstąpieniu od umowy. Sprzedawca wciąż zachowuje prawo domagania się od klienta naprawienia szkody wynikłej z niewykonania zobowiązania, czyli głównie kosztów nieodebranej przesyłki.

7. WYSYŁKA I DOSTAWA ZAMÓWIENIA

1. Wysyłka zamówienia następuje w ciągu 1-5 dni roboczych licząc dni robocze od daty zaksięgowania wpłaty.
2. Dostawa produktu dostępna jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz Unii Europejskiej.
3. Dostawa Produktu do Klienta jest odpłatna, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej. Koszty dostawy produktu są jawne i zawarte są w zakładce „Koszty dostawy” oraz w trakcie składania Zamówienia.
4. Termin dostawy produktu do Klienta na terenie Rzeczypospolitej Polskiej wynosi 1-3 dni robocze od daty nadania przez nas paczki (w zależności od dyspozycji przewoźnika).
5. Klient ma obowiązek sprawdzenia przesyłki w obecności kuriera. W przypadku zauważenia uszkodzenia przesyłki niezbędne jest spisanie protokołu szkody w transporcie oraz niezwłoczne powiadomienie o tym fakcie Sprzedawcy poprzez wysłanie wiadomości e-mail. Nie spisanie protokołu szkody z kurierem uniemożliwi wszczęcie procedury reklamacyjnej, a tym samym zwrotu towaru. podczas gdy w paczce brakuje towaru należy poinformować mailowo sprzedawcę, maksymalnie w ciągu dwóch dni od odebrania paczki.

8. REKLAMACJE I ZWROTY:

1. Wszelkie reklamacje i zwroty należy składać poprzez przesłanie wypełnionego formularza.
2. Zwracany towar należy odpowiednio zabezpieczyć i zapakować oraz odesłać kompletny w stanie nie naruszonym na adres sklepu.
3. Zwracany towar nie może nosić śladów użytkowania oraz zapachów (np. zapachów proszku, perfum, dezodorantów itp.)
4. Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji w możliwie najkrótszym terminie, nie później niż 14 dni roboczych od dnia jej dostarczenia. Uwaga. Podstawą do wszczęcia procedury reklamacji lub zwrotu jest prawidłowo wypełniony formularz reklamacyjny lub zwrotu dostępny na stronie. Przesłanie innego formularza lub błędnie wypełnionego może spowodować opóźnienie w rozpatrzeniu reklamacji.
5. Pełen zakres odpowiedzialności i obowiązków Sprzedawcy względem Klienta jest określony powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności w Kodeksie Cywilnym. Dla umów sprzedaży podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy wobec Klienta z tytułu niezgodności produktu z umową sprzedaży są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa sprzedaży konsumenckiej.
6. W przypadku zauważonych braków w przesyłce, prosimy o niezwłoczny kontakt.

9. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

1. Klient będący konsumentem, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni kalendarzowych odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia dodatkowych kosztów, z wyjątkiem kosztów transportu do Sprzedawcy.
2. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania zwrotu produktu oraz oświadczenia Klienta o odstąpieniu od umowy, zwrócić Klientowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostawy produktu (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostawy innego niż najtańszy zwykły sposób dostawy). Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności na numer konta podany w formularzu zwrotu lub przy płatnościach Paypal na konto Paypal, z którego zamówienie zostalo opłacone. Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze produkt od Klienta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta do chwili otrzymania produktu z powrotem.
3. Klient ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia odstąpienia od umowy, zwrócić produkt Sprzedawcy. Klient ponosi bezpośrednie koszty zwrotu produktu.

10. POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE PRZEDSIĘBIORCÓW

1. Niniejszy punkt Regulaminu oraz postanowienia w nim zawarte dotyczą wyłącznie Klientów nie będących konsumentami.
2. Sprzedawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy sprzedaży zawartej z Klientem niebędącym konsumentem w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej zawarcia. Odstąpienie od Umowy Sprzedaży w tym wypadku może nastąpić bez podania przyczyny i nie rodzi po stronie Klienta niebędącego konsumentem żadnych roszczeń.
3. W przypadku Klientów nie będących konsumentami Sprzedawca ma prawo ograniczyć dostępne sposoby płatności, w tym także wymagać dokonania przedpłaty w całości albo części i to niezależnie od wybranego przez Klienta sposobu płatności oraz faktu zawarcia umowy sprzedaży.

11. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
2. Sklep internetowy snowbrow.eu realizuje zobowiązania wynikające z RODO Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w szczególności w zakresie przechowywania danych osobowych oraz ich wykorzystywania.